Hasan, Sholeh, and Lilik Hidayati. “Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Film Animasi Nussa Dan Rara Sebagai Media Pembelajaran Materi Akidah Akhlak Di MI Nurul Huda Srimulyo”. JUPIN (Jurnal Pendidikan Islam Nusantara) 2, no. 1 (June 30, 2023): 74–93. Accessed December 9, 2023. https://jsr.unuha.ac.id/index.php/JUPIN/article/view/493.