Hasan, Sholeh, and Lilik Hidayati. 2023. “Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Film Animasi Nussa Dan Rara Sebagai Media Pembelajaran Materi Akidah Akhlak Di MI Nurul Huda Srimulyo”. JUPIN (Jurnal Pendidikan Islam Nusantara) 2 (1):74-93. https://doi.org/10.30599/jupin.v2i1.493.