(1)
Hasan, S. .; Hidayati, L. Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Film Animasi Nussa Dan Rara Sebagai Media Pembelajaran Materi Akidah Akhlak Di MI Nurul Huda Srimulyo. JUPIN 2023, 2, 74-93.